Jaaropleiding

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Afrikaans gezegde


Doel

Duurzame (langdurige, bestendigde) verandering bij de cliënt naar zichzelf en zijn of haar omgeving, met als resultaat een verbeterde aansluiting met zichzelf en de maatschappij.

Groepsgrootte

Minimum: 6 / Maximum: 8 deelnemers

(Voorwaarde is dat de groep uit dezelfde gemeente komt in verband met intensiteit van coaching en training (2 tot 3 keer in de week een groepsactiviteit.)

Doelgroep

Deelnemers met een indicatie vanuit WMO, Sociale dienst, Jeugd of een PGB.

Contra-indicatie

Psychose gevoelig; Midden tot zware depressie met medicatie; Gebruikers van hard drugs.

Methode

We werken in een relatief kleine groep, aan individuele- en groepsdoelen. Leren met en van elkaar, gedurende een periode van een jaar, biedt meer kans op bestendiging van nieuw gedrag en inzichten.

Een groot deel van de activiteiten vinden buiten plaats (bos, heide, water). De kracht van natuur en buitenlucht is een bewezen instrument dat diepgaand werkt om daadwerkelijk verbinding te maken met de ‘eigen natuur’. We verblijven gedurende diverse weken, meerdere dagen in de natuur, houden eendaagse trainingen op het water of ontmoeten elkaar in supervisie in het plaatselijke bos. We wisselen af met binnen-ruimten, afhankelijk van het weer en behoeften.

Onderdelen

Bosweek
De Bosweek is er als diagnostisch en activeringsproduct. De training is inmiddels een terdege instrument voor het aanleren en/of ontwikkelen van basisvaardigheden. Een week waarin de deelnemer wordt gestimuleerd, gemotiveerd en bewust gemaakt om zicht te krijgen op het eigen handelen, de weerstanden daarin en mogelijkheden om het anders te doen. Alles met als doel om toe te werken naar een duurzame inzetbaarheid in de samenleving. Alles wat deelnemers wel of niet doen tijdens deze week heeft invloed op het comfort. Dit motiveert om in actie te komen. Wij geven trainingen en coaching om de deelnemers bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Gedrag dat in het dagelijkse leven zich ook toont maar vaak minder zichtbaar, ondergesneeuwd raakt of gecamoufleerd.

Concreet werken we met deelnemers aan:


Tijdens de Bosweek zijn er individuele- en groepsopdrachten om de communicatie en samenwerking te versterken.

Hike

In de Hike ligt de nadruk op door-ontwikkelen: deelnemers versterken ofwel ‘empoweren’. Ervaren om daadwerkelijk op eigen benen te staan. Zelfstandig in actie kunnen komen. Dat wat in de Bosweek is wakker geworden, wordt in de Hike bestendigd. Persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Teven is het een herinneringsinstrument wanneer iemand in een werk(ervaring)plek zit en neiging heeft om uit te vallen. Individuele opdrachten worden ingezet op basis van individuele doelen.

Grenzen worden verlegd (fysiek/ mentaal), essentie sterk aangesproken. Resultaat is rust in het hoofd, vergrootte zelfreflectie, antwoorden krijgen, keuzes maken en intrinsieke motivatie activeren.

SoloQuest

De SoloQuest is de afsluitende week waarin de deelnemer alleen op 1 plek of door middel van een trektocht reflecteert op wat is geweest en eigenaarschap heeft verworven aan hun eigen doelen met bijbehorende acties. Uiteraard vind dagelijkse begeleiding plaats. De deelnemer heeft verantwoordelijkheid over zijn of haar leven genomen en dit is de ultieme overgangsrite tot een nieuw leven. Een proeve van bekwaamheid.

Intervisie

De intervisie is een terugkerende activiteit waarin de groep evalueert, reflecteert en elkaar aanspreekt op zijn of haar verantwoordelijkheid. De groep is de ervaringsdeskundige. De kracht zit hem in het leren van elkaar. Wij faciliteren de onderwerpen, delen onze kennis en de groep implementeert het besproken en geleerde stuk in hun eigen bestaan.

Onderwerpen van gesprek zijn:

Buddysysteem

Deelnemers worden aan elkaar gekoppeld om te leren om ook aan een ander te denken en te ervaren hoe goed en waardevol het is om zorg te dragen voor je medemens. Het draait om verantwoordelijkheid over eigen leven en acties. Lukt dit niet dan word je aangesproken door je buddy. De buddy is er ook voor als het even niet meer lukt bij tegenslag of dreigende terugval. Deze is bereikbaar, luistert en geeft feedback op de ander. De deelnemer leert proactief te reageren op situaties om zo te leren vragen stellen en te vertrouwen op de medemens.

Werkgroepen

De werkgroepen zijn ontwikkeld vanuit hetzelfde principe als het buddysysteem. Door samen te werken word er geactiveerd en word de deelnemer verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar bijdrage aan de groep. Omdat er wat van iemand verwacht word is de ‘peer pressure’ groot en zal de deelnemer sneller in beweging komen. Er word samengewerkt op het gebied van huishouden, financiën, boodschappen, koken, plannen en organiseren. Alles onder regie van BuitenGewoonte.

Verwijzen

De werkgroepen zijn ontwikkeld vanuit hetzelfde principe als het Bewindvoering, GGZ (EMDR, Systeemtherapie, CGT), Begeleidt wonen. Een integrale aanpak kan alleen plaatsvinden als er meerdere partijen samenwerken om de deelnemer verder te helpen. Na een Bosweek hebben wij een goed beeld wat de cliënt nodig heeft en verwijzen we door in dat wat wij achtten dat nodig is. We werken vervolgens ook , indien gewenst, nauw samen met de diverse partijen.

Individuele begeleiding

Het is van belang dat de cliënt gezien wordt in zijn of haar levensvragen. Individuele gesprekken leren om nog dieper verbinding te maken met zijn of haar ‘binnenwereld’. Te ontdekken en bewust te zijn wat daar leeft, blokkeert en derhalve nog meer geleefd mag worden. Eigen verantwoordelijkheid is de belangrijkste voorwaarde. Leren dat iemand ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stappen.


Groepsproject

Samen werken aan een gezamenlijk doel. Door te werken aan een project zullen de kwaliteiten van de cliënt aangesproken worden. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van zijn of haar aandeel in het project dus ook in deze maatschappij. Dit genereert trots. De groep mag zelf beslissen wat voor project ze willen gaan uitvoeren. Voorwaarden zijn is dat ze realistisch en uitvoerbaar zijn. Het project zal ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, hoe klein of groot ook.

Zeilcoaching

Controle over een zeilschip houden vergt moed, overzicht en actie. Controle over je leven ook. Tijdens de bosweek komt ‘het roer van je eigen leven in handen nemen en houden’ al aan bod. Tijdens de zeilcoaching ervaren ze letterlijk hoe het is om er zelf voor te zorgen dat een schip door wind vooruit komt. Communicatie, vragen stellen, evenwicht en een dosis lef zijn essentieel om vooruit te komen. Doen! is de rode draad in deze coaching. Doe je niks dan gebeurt er niks of drijf je af.

Kanocoaching
Kanoën met een Canadese kano word in Canada ook wel ‘wedding peddling’ genoemd. Samenwerken is essentieel om vooruit te komen. Communicatie en frustratietolerantie zijn de doelen waaraan gewerkt wordt. Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Yudabo Levenscoach BuitenZin